Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád upravující práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a přijímání služeb, zvláště prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce poskytované prostřednictvím prodejní sítě WWW.PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ (dále jen „Podmínky“).

A. Předmět úpravy Podmínek
Tyto podmínky společností Agency Artistic International s.r.o. ., IČ: 227120147, se sídlem Praha Chodov, Benkova 1698/9, PSČ 149 00 a provozovnou Havelská 31, Praha 1, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 97786 ( dále jen AAI ), upravují práva a povinnosti mezi společností AAI a třetími osobami plynoucí z prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce prostřednictvím internetového prostředí na internetových stránkách WWW.PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ provozované společností AAI.

B. Definice pojmů
Pro účely těchto Podmínek a vztahů mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce
Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení či jakákoliv jiná událost (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) jejímž primárním účelem je využití volného času zákazníka v předem určeném termínu a místě konání.
Pořadatel
Osoba fyzická nebo právnická pořádající akci. Osoba prodejce může být totožná s osobou pořadatele, pokud je prodejce pořadatelem akce.
Zákazník
Osoba užívající webového portálu a služeb AAI
síť PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ
Objednávkový a distribuční systém provozovaný AAI, umožňující Zákazníkům realizovat zejména objednávky, rezervace, nákup a převzetí vstupenek prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů. Prodejními kanály sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ se rozumí zejména smluvní prodejní místa a webový portál.
Vstupenka
Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, odlišná od potvrzení o zaplacení ceny vstupenky (není-li vstupenka současně dokladem o zaplacení její ceny), opravňující držitele vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve vstupence k jednorázovému vstupu na akci, na kterou je vstupenka určena. Jednotlivé druhy vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. těchto podmínek. Předložením vtupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje osoba užívající práva ze vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, podřizuje se pokynům pořadatele a podmínkám akce, které se k ní vážou.
Voucher
rezervace poskytovaná prodejcem v prodejní síti PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, opravňující držitele jedinečného kódu voucheru ke koupi určitého druhu vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny voucheru a předem stanovené ceny odpovídající vstupenky. Voucher není vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na akci.
Smluvní prodejní místo
Smluvní prodejní místo je prodejní místo schválené v rámci prodejní sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a označené logem PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, na němž je možné vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel. Seznam smluvních prodejních míst je uvedena na webovém portálu v seznamu prodejních míst.
Webový portál
Internetové stránky AAI na adrese WWW.PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, sloužící k poskytování informací o nabízených akcí a k rezervaci a nákupu vstupenek na tyto akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení vstupenek a služby voucher na tomto portálu je nutné mít nainstalován optimální internetový prohlížeč.

C. Smluvní vztahy
Osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých akcí je pořadatel. AAI není pořadatelem, ledaže se jedná o akci, kterou AAI pořádá. Prodejce obstarává pro pořadatele prodej vstupenek na příslušné akce pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi pořadatelem a AAI ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).
Zákazník koupí vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním pořadatelem akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů vstupenek na příslušné akci za stanovenou cenu vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných pořadatelem a těchto podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). AAI tak na základě příkazu jedná v zastoupení pořadatele a na účet pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy o účasti na akci mezi pořadatelem a zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů pořadatele k jednotlivým akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb pořadatele od zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí pořadatele.
Za provedení a splnění smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené akce je odpovědný výlučně příslušný pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto podmínek je zakoupením vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby pořadatele na základě uzavírané smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze smlouvy o účasti na události, včetně vrácení vstupného, je zákazník povinen uplatňovat přímo u pořadatele akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto podmínek.
Využitím služeb prodejní sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a užitím nebo registrací na webovém portálu zákazník vstupuje rovněž do vztahu s AAI v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán podmínkami.

D. Vstupenky a jejich druhy
Pořadatel může vymezit pro jednotlivé akce jeden nebo více druhů vstupenek (vedle základních vstupenek zejména VIP vstupenky, vouchery, vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ. Různé druhy vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.
Umožňuje-li to prodejní kanál sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, lze vstupenky zakoupit ve formě tištěné (pouze smluvní prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového portálu). Je-li vstupenka zakoupena v elektronické formě, lze uplatnit práva ze vstupenky předložením zákazníkem vytištěného dokladu o koupi vstupenky v místě konání akce.
Vstupenka je po zakoupení nevratná. Slevy, které je případně možné u jednotlivých vstupenek uplatnit je nutné uplatnit před nákupem či rezervací vstupenky, dodatečné uplatnění slevy je vyloučeno.

E. Voucher / Slevový kupón
AAI poskytuje v rámci sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a prostřednictvím svých smluvních partnerů, s ohledem na časovou proměnlivost cen a typy akcí vouchery. Rezervační voucher spočívá v časově omezeném poskytnutí garance možnosti koupě vybraného druhu vstupenky za cenu odpovídající předem určené ceně vstupenky po odečtení ceny již uhrazeného voucheru. Voucher není vstupenkou. Rezervační úkony spojené s poskytnutím voucherů jsou zpoplatněné jednorázovým nevratným poplatkem odpovídajícím ceně voucheru. Poskytnutí voucheru je zákazníkovi stvrzeno vydáním jedinečného kódu voucheru, na který je vázán nárok na jednorázové uplatnění práva koupě vstupenky v době jeho platnosti. Jedinečný kód voucheru je zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím. Marným uplynutím doby platnosti voucheru zaniká právo zákazníka z voucheru bez nároku na vrácení ceny voucheru. Voucher lze objednat a zakoupit pouze prostřednictvím webového portálu AAI a popřípadě smluvního partnera, pokud je v nabídce. Uhradit Voucher je možné pouze přímou on-line platbou nebo převodem na bankovní účet AAI, nebo účet či online platba u smluvního partnera AAI.

F. Prodej vstupenek
Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:
1. v rámci přímého prodeje na smluvním prodejním místě
2. on-line prostřednictvím webového portálu
3. prostřednictvím telefonu nebo emailu

Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované vstupenky na smluvním prodejním místě:
Zákazník může zakoupit vstupenky v tištěné formě na smluvním prodejním místě v otevírací době takového smluvního prodejního místa bez předchozí rezervace, pokud jsou vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi vstupenky prostřednictvím webového portálu (viz níže) a tuto následně na smluvním prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.

Zakoupení a rezervace vstupenky nebo objednání voucheru prostřednictvím webového portálu:Prostřednictvím webového portálu lze rezervovat nebo objednat rezervaci nebo objednat vstupenky nebo vouchery v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití webového portálu je nutná předchozí registrace zákazníka prostřednictvím rozhraní webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází prodejce a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu událostí, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ.

Registrovaný zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit vstupenky na volná místa v plánu sálu z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev a k těmto vstupenkám, nebo objednat voucher, pokud to rezervační systém umožňuje. Registrovaný zákazník může postupem uvedeným na webovém portálu zakoupit vstupenku nebo Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby. Zákazník může dále prostřednictvím webového portálu rezervovat koupi dané vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na smluvním prodejním místě/pokladně. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi vstupenky nebo voucheru překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ resp. „Rezervovat“ odesílá zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané vstupenky nebo voucheru. Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný kód, který je zákazník povinen uschovat. Vstupenky rezervované on-line lze vyzvednout na základě přiděleného ověřovacího rezervačního kódu v tištěné, nebo elektronické formě na určeném smluvním prodejním místě.

Rezervace vstupenky prostřednictvím webového portálu (internetová rezervace) je službou AAI garantující zákazníkovi možnost koupě daného druhu vstupenky po sdělení rezervačního čísla, jména a příjmení, nebo e-mailu na smluvním prodejním místě, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace.V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci vstupenky nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hromadné objednávky a rezervace prostřednictvím call-centra nebo emailu:
Hromadné objednávky a rezervace vstupenek (ve větším množství než 11 kusů), resp. voucherů v tomto rozsahu, objednávky vstupenek a voucherů ze zahraničí, úpravy objednávek a rezervací spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím emailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin nebo na telefonním čísle +420 224 224 706.

Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití webového portálu a telefonu se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je zákazník.
Písemné objednávky mají formu závazné nabídky na uzavření smlouvy o účasti na události a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných vstupenek nebo voucherů se specifikací dané akcii a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky zákazníka ze strany AAI jménem pořadatele je smlouva o účasti na události v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za vstupenky splatná do 5 dnů od uzavření příslušné smlouvy o účasti a vstupenky budou zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

G. Ceny a poštovní poplatky
Cena vstupenky nebo voucheru je uvedena na webovém portálu, nebo sdělena zákazníkovi před koupí vstupenky obsluhou smluvního prodejního místa. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena vstupenky a voucheru je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky kromě servisních poplatků, které můžou být účtovány při platbě online dle typu události v příslušné výši, kterou se zákazník dozví ještě před dohotovením obbjednávka a zaplacením.
Při platbě ze zahraničí je zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.
Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě pořadatele při vstupu na místo konání akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu u příslušné akce, případně také na smluvním prodejním místě. V případě, že zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě akce, nebude mu umožněn vstup na akci a nemá nárok na náhradu vstupného.

H. Reklamace
Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí vstupenek nebo dodání vstupenek jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze smluvního prodejního místa nebo elektronickou poštou (email) uvedeným na webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo webového portálu není předmětem reklamace.
Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky řeší obsluha smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců AAI. Obsluha smluvního prodejního místa podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou vstupenku zrušit, je obsluha smluvního prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze smluvního prodejního místa vydanou vstupenku.
AAI jako distributor vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za akci pořádané pořadatelem, pokud není pořadatelem samotný pořadatel. Reklamace týkající se samotné akce , zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí a veškeré nároky ze smlouvy o účasti na akci je zákazník povinen uplatnit přímo vůči pořadateli akce. Pokud není pořadatelem samotný pořadatel je seznam pořadatelů včetně jejich kontaktních údajů dostupný zde na www.
Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.
Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.

I. Vracení vstupného a výhrady Pořadatele
U jednotlivých akcí je vyhrazené právo na změnu a krátkodobé posuny termínů konání. Aktuální termíny a změny akcí jsou uváděny na webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby AAI.
Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. AAI je oprávněn vracet vstupné uhrazené zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu pořadatele, pokud k tomuto účelu pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného AAI ze strany pořadatele udělen, mohou zákazníci uplatňovat své nároky ze smlouvy o účasti na události přímo vůči pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém smluvním prodejním místě, na webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nebude-li v pokynech pro vracení vstupného ze strany pořadatele stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní nebo rezervační poplatek.
Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, vstupné se vrací v místě smluvního prodejního místa, v němž byla vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného pokladna AAI na adrese divadlo Hybernie, nám. Republiky 3/4, 111 21 Praha 1, pokladna vlevo. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze smluvního prodejního místa.

J. Ochrana osobních údajů
Poučení o zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci služby www.pragueclassicconcerts.cz . Poučení popisuje základní principy zpracování osobních údajů registrovaných uživatelů služby www.pragueclassicconcerts.cz
Správcem osobních údajů je společnost Agency Artistic International s.r.o., IČ: 227120147, se sídlem Praha Chodov, Benkova 1698/9, PSČ 149 00 a provozovnou Havelská 31, Praha 1, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 97786 ( dále jen AAI ).
Vzhledem k tomu, že počínaje dnem 25.5.2018 se při zpracování Vašich osobních údajů budeme namísto zákona č. 101/2000 Sb. řídit Nařízením č. (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“) je toto poučení již připraveno s přihlédnutím k ustanovením tohoto Nařízení.

Pro jaké účely se Vaše údaje zpracovávají?
Údaje získané v rámci služby www.pragueclasicconcerts.cz jsou využívány k těmto účelům:

1. plnění uzavřené smlouvy, resp. poskytování přístupu ke službě www.pragueclassicconcerts.cz, kterou prostřednictvím našich stránek využíváte, vč. evidence uživatelů této služby a smluvních vztahů (k těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje)
2. k prodeji vstupenek na jednotlivé akce, které většinou i organizujeme. Také můžeme vystupovat i jako tzv. zpracovatel osobních údajů pro příslušného pořadatele, jehož jménem jednáme, pokud pro něj o Vás zpracováváme nějaké údaje.
3. ochraně našich práv či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje
4. statistickým účelům – k těmto účelům nejsou užívány informace o zakoupených vstupenkách, na základě kterých by bylo možné určit totožnost. Jen jejich počty.
5. měření návštěvnosti stránek www.pragueclassicconcerts.cz – jedná se o údaje získané prostřednictvím cookies
6. zlepšování obsahu stránek www.pragueclassicconcerts.cz a jejich vývoji
7. zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů a to v obvyklém na trhu prováděném rozsahu
8. pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)

9. v přiměřeném rozsahu k přímému marketingu, tzn. cílenějšímu zobrazení obsahu a reklamy na našich stránkách jednotlivým uživatelům a k zasílání obchodních sdělení (newsletterů)

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, byť můžeme využívat i systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

Právní základ zpracování
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy či opatření přijatá před uzavřením smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služby www.pragueclassicconcerts.cz či nákup vstupenek, oprávněné zájmy IAAI (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním údajů ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek, zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji, zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě a na přímému marketingu) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas, zejména pokud vyplňujete o sobě některé údaje, které nejsou označeny jako povinné. V takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě přestaneme tyto údaje pro daný účel zpracovávat, můžeme si je však uložit jako součást bezpečnostních logů dokládajících Vaši aktivitu v rámci účtu. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Jaké údaje zpracováváme a jaké jsou jejich zdroje
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci sledování Vaší činnosti v rámci našich stránek (účtů). V odůvodněných případech (zejména při vymáhání dlužných částek) také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace.
Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s registrovanými uživateli naší služby www.pragueclassicconcerts.cz, jsou získány prvotně od Vás a budou obsahovat: vyplněné přihlašovací údaje (e-mail), heslo, jméno a příjmení, bydliště (kraj, město).
Zpracováváme údaje o tom, jakým způsobem jste se registrovali, či jak jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů a kdy jste registraci zrušili či souhlas odvolali.
Ukládáme v systému za účelem doložení Vašich kroků a jako bezpečnostní opatření logy Vaší aktivity v rámci Vašeho účtu. Pokud Vám budeme nuceni zrušit Vaši registraci, např. po porušení podmínek služby, uložíme si Vaše základní údaje a důvod zrušení služby.
Námi zpracovávané osobní údaje tak získáme buď přímo od Vás (tím, že nám je poskytnete v rámci registrace do služby a Vaší činnosti v rámci rozhraní služby, nebo z individuální korespondence s Vámi), nebo v rámci sledování Vaší aktivity v rámci naší služby.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytnou dobu tak, aby byl naplněn účel zpracování a současně i zákonné a smluvní povinnosti, které máme. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti se smlouvou nebo v souvislosti s plněním zákonné povinnosti zpracováváme po dobu existence smlouvy nebo plnění zákonné povinnosti a dále po dobu, kterou právní předpis vyžaduje pro archivaci vašich osobních údajů, a pokud se povinnost archivace na vaše osobní údaje nevztahuje, pak po dobu 3 let ode dne naplnění účelu zpracovávání osobních údajů.
Za účelem zabránění duplicitní existence účtů ukládáme zvolené e-mailové adresy po delší dobu, abychom mohli zabránit znovupoužití stejných údajů. Stejné platí pro uložení údaje o zrušení účtu.
Z různých akcí pořádaných v rámci AAI také můžeme v přiměřeném rozsahu pořizovat zpravodajské příspěvky, které budou zveřejněné v médiích. U takového zpravodajství není doba zveřejňování omezena.
Výše uvedené lhůty mohou být překročeny v případech, kdy to bude s ohledem na okolnosti vhodné, např. pokud bude zahájena kontrola regulačním orgánem nebo v případě běžícího sporu.

Zrušení registrace
Užívání prodejní sítě vstupenek www.pragueclassicconcerts.cz, můžete kdykoliv ukončit (týká se registrace, nikoliv plnění placených služeb). V případně zájmu o zrušení účtu kontaktujte za tímto účelem administrátora služby, který s Vámi proces zrušení dokončí. Zrušením registrace přestaneme Vaše data užívat k samotnému poskytování služby. Upozorňujeme, že jak je uvedeno výše, i po zrušení registrace budou některé údaje uloženy jako zálohy za účelem ochrany práv naší společnosti a třetích osob, IT bezpečnosti a doložení souladu s naší činnosti s právními předpisy, zejména o ochraně osobních údajů. Zrušením registrace nejsou automaticky smazány již zveřejněné příspěvky.

Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit
Pokud si u nás koupíte vstupenku, pak Vaše údaje můžeme (podle charakteru spolupráce) zpřístupnit příslušnému pořadateli za účelem poskytnutí příslušné služby a za účelem přímého marketingu. V tomto rozsahu funguje AAI pro pořadatele jako tzv. zpracovatel údajů.

AAI může jinak zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem. AAI zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům:

Dodavatelům externích služeb pro AAI (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, rozesílání e-mailů, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
Provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných AAI, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb AAI
Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

Jste povinni nám údaje poskytnout
Vaše osobní údaje poskytujete AAI dobrovolně (pokud se však chcete do naší služby registrovat, vyžadujeme některé údaje jako povinné, to je pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno službu www.pragueclassicconcerts.cz využívat či si objednat placené produkty). Je-li pro Vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

Souhlas
Upozorňujeme Vás, že pokud právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas, můžete takový souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právo na námitku
Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by AAI neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby AAI takové údaje i nadále zpracovávala.
Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy, či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.
V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (typicky zasílání obchodních sdělění), je možné vždy vznést námitku bez dalšího odůvodnění. Stejné právo máte i podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Obchodní sdělení
Údaje o současných či minulých uživatelích našich služeb či o osobách, které nám k tomu udělily souhlas, budeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových obchodních sdělení dané služby. Zasílání obchodních sdělení není obvykle časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové obchodních sdělení již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).
Za účelem zasílání tzv. obchodních sdělení o Vás budeme zpracovávat tyto osobní údaje: Vaše jméno, příjmení, Vaši e-mailovou adresu a případně přehled e-mailů, které jsme Vám zaslali. V této souvislosti můžeme v přiměřeném rozsahu využít i další Vámi zadané údaje v rámci naší služby pro to, abychom si Vás zařadili do obecné skupiny osob s podobnými preferencemi a mohli v některých případech omezit Vám zasílaná obchodní sdělení pouze na ta, která by Vás mohla zajímat. Tyto údaje budeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, tedy za účelem tzv. přímého marketingu. Bude se jednat o zasílání obchodních sdělení naší společnosti, týkajících se zejména prodeje vstupenek www.pragueclasicconcerts.cz.
Obchodní sdělení Vám budeme zasílat v přiměřených intervalech, obvykle cca 1x měsíčně. Obsahem newsletterů jsou informace týkající se naší služby, dalších webových služeb naší společnosti a případně zajímavé nabídky související s tématem našeho serveru. Zasílání takovýchto sdělení budete moci kdykoliv odmítnout odesláním požadavku na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Aktualizace údajů
Správce má za povinnost osobní údaje zpracovávat přesně, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud proto dojde ke změně Vámi poskytnutých údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně případně o provedení jejich změny v rozhraní služby.

Cookies a služby třetích stran
Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme takzvané soubory cookies. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů

Poučení o Vašich právech
Poučení podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro období do 24.5.2018
V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny fyzické osoby (tzv. subjekty údajů), jejichž údaje AAI zpracovává, informujeme o těchto jejich zákonných právech:
Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Poučení pro období od 25.5.2018 podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“):
Fyzická osoba má právo požadovat u správce osobních údajů:
a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,
b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné (čl. 16 Nařízení). S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,
e) získat osobní údaje, které se jí týkají a
(i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo
(ii) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je
f) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.
Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená.
Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že AAI zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít následující kontakty:
tel. : +420 224224706, email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Agency Artistic International s.r.o., Havelská 31, Praha 1, 110 00
Další informace o vašich právech v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů naleznete na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

K. Závěrečná ustanovení
Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na zákazníky, které do smluvních vztahů s pořadatelem a nebo AAI vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže zákazník od smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V případě, že smlouva je uzavřená s mezinárodním prvkem dohodly se smluvní strany, že jejich práva a povinnosti se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Provozovatel informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se nebo souvisejících se Smlouvou je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz

AAI nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce akce na webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny vstupenek a voucherů v síti PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, a to zejména z pokynu pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých vstupenkách přednost před ustanoveními těchto podmínek.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že pořadatel dané události je plátcem DPH. Vyžaduje-li zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení provozovnu AAI zasláním požadavku na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2018 a AAI si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.