Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád upravující práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a přijímání služeb, zvláště prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce poskytované prostřednictvím prodejní sítě WWW.PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ (dále jen „Podmínky“). Informace týkající se COVID 19 najdete v  NÁPOVĚDĚ / COVID19.  Aktualizováno 5.8. 2023.  

A. Předmět úpravy Podmínek

Tyto podmínky společností Agency Artistic International s.r.o. ., IČ: 227120147, se sídlem Praha Chodov, Benkova 1698/9, PSČ 149 00 a provozovnou Dr. Jánského 410, Černošice , 252 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 97786 ( dále jen AAI ), upravují práva a povinnosti mezi společností AAI a třetími osobami plynoucí z prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce prostřednictvím internetového prostředí na internetových stránkách WWW.PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ provozované společností AAI.

 

B. Definice pojmů

Pro účely těchto Podmínek a vztahů mají níže uvedené pojmy následující význam:

Akce
Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení či jakákoliv jiná událost (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) jejímž primárním účelem je využití volného času zákazníka v předem určeném termínu a místě konání.
Pořadatel
Osoba fyzická nebo právnická pořádající akci. Osoba prodejce může být totožná s osobou pořadatele, pokud je prodejce pořadatelem akce.
Zákazník
Osoba užívající webového portálu a služeb AAI
síť PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ
Objednávkový a distribuční systém provozovaný AAI, umožňující Zákazníkům realizovat zejména objednávky, rezervace, nákup a převzetí vstupenek prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů. Prodejními kanály sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ se rozumí zejména smluvní prodejní místa a webový portál.
Vstupenka
Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, odlišná od potvrzení o zaplacení ceny vstupenky (není-li vstupenka současně dokladem o zaplacení její ceny), opravňující držitele vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve vstupence k jednorázovému vstupu na akci, na kterou je vstupenka určena. Jednotlivé druhy vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. těchto podmínek. Předložením vtupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje osoba užívající práva ze vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, podřizuje se pokynům pořadatele a podmínkám akce, které se k ní vážou.
Voucher
rezervace poskytovaná prodejcem v prodejní síti PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, opravňující držitele jedinečného kódu voucheru ke koupi určitého druhu vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny voucheru a předem stanovené ceny odpovídající vstupenky. Voucher není vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na akci.
Smluvní prodejní místo
Smluvní prodejní místo je prodejní místo schválené v rámci prodejní sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a označené logem PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, na němž je možné vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel. Seznam smluvních prodejních míst je uvedena na webovém portálu v seznamu prodejních míst.
Webový portál
Internetové stránky AAI na adrese WWW.PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, sloužící k poskytování informací o nabízených akcí a k rezervaci a nákupu vstupenek na tyto akce. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení vstupenek a služby voucher na tomto portálu je nutné mít nainstalován optimální internetový prohlížeč.

C. Smluvní vztahy

Osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých akcí je pořadatel. AAI není pořadatelem, ledaže se jedná o akci, kterou AAI pořádá. U většiny akcí nabízených na portále PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ je pořadatel   AAI. / viz. definice pojmů - osoba prodejce může být totožná s osobou pořadatele/. Pořadatel akce je uveden v popisu akce / obsazení, pouze pokud není pořadatel AAI. V tomto případě je AAI pouze prodejce.  Prodejce obstarává pro pořadatele prodej vstupenek na příslušné akce pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi pořadatelem a AAI ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

Zákazník koupí vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním pořadatelem akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů vstupenek na příslušné akci za stanovenou cenu vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných pořadatelem a těchto podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). AAI tak na základě příkazu jedná v zastoupení pořadatele a na účet pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy o účasti na akci mezi pořadatelem a zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů pořadatele k jednotlivým akcím a přijetí ceny za poskytnutí služeb pořadatele od zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí pořadatele.

Za provedení a splnění smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené akce je odpovědný výlučně příslušný pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto podmínek je zakoupením vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby pořadatele na základě uzavírané smlouvy o účasti na akci. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze smlouvy o účasti na události, včetně vrácení vstupného, je zákazník povinen uplatňovat přímo u pořadatele akce v souladu s reklamačním řádem dle těchto podmínek.

Využitím služeb prodejní sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a užitím nebo registrací na webovém portálu zákazník vstupuje rovněž do vztahu s AAI v rozsahu uvedeném v těchto podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán podmínkami.

D. Vstupenky a jejich druhy

Pořadatel může vymezit pro jednotlivé akce jeden nebo více druhů vstupenek (vedle základních vstupenek zejména VIP vstupenky, vouchery, vstupenky s možností uplatnění slevy, dárkové vouchery apod.). Informace o dostupných druzích vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ. Různé druhy vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

Umožňuje-li to prodejní kanál sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, lze vstupenky zakoupit ve formě tištěné (pouze smluvní prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového portálu). Je-li vstupenka zakoupena v elektronické formě, lze uplatnit práva ze vstupenky předložením zákazníkem vytištěného dokladu o koupi vstupenky v místě konání akce.

Vstupenka je po zakoupení nevratná. Slevy, které je případně možné u jednotlivých vstupenek uplatnit je nutné uplatnit před nákupem či rezervací vstupenky, dodatečné uplatnění slevy je vyloučeno.

E. Voucher / Slevový kupón / Dárkový poukaz

AAI poskytuje v rámci sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a prostřednictvím svých smluvních partnerů, s ohledem na časovou proměnlivost cen a typy akcí vouchery. Rezervační voucher spočívá v časově omezeném poskytnutí garance možnosti koupě vybraného druhu vstupenky za cenu odpovídající předem určené ceně vstupenky po odečtení ceny již uhrazeného voucheru. Dárkový poukaz / voucher je poskytován pouze ve třech cennových úrovních 500Kč, 1000Kč a 2000Kč, které se musí využít na objednávku vstupenek v celém rozsahu. Cena objednávky musí být rovna nebo větší než cena uplatňovaného dárkového poukazu.  Nevyužitá částka dárkového voucheru propadá. Voucher není vstupenkou. Rezervační úkony spojené s poskytnutím služby voucher jsou zpoplatněné jednorázovým nevratným poplatkem odpovídajícím ceně voucheru. Poskytnutí služby voucher je zákazníkovi stvrzeno vydáním jedinečného kódu voucheru, na který je vázán nárok na jednorázové uplatnění práva koupě vstupenky v době jeho platnosti. Jedinečný kód voucheru je zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím. Marným uplynutím doby platnosti voucheru zaniká právo zákazníka z voucheru bez nároku na vrácení ceny voucheru. Voucher lze objednat a zakoupit pouze prostřednictvím webového portálu AAI a popřípadě smluvního partnera AAI, pokud je v nabídce. Uhradit Voucher je možné pouze přímou on-line platbou nebo převodem na bankovní účet AAI.

F. Prodej vstupenek

Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:

  1. v rámci přímého prodeje na smluvním prodejním místě
  2. on-line prostřednictvím webového portálu
  3. prostřednictvím telefonu nebo emailu

 Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované vstupenky na smluvním prodejním místě:

Zákazník může zakoupit vstupenky v tištěné formě na smluvním prodejním místě v otevírací době takového smluvního prodejního místa bez předchozí rezervace, pokud jsou vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi vstupenky prostřednictvím webového portálu (viz níže) a tuto následně na smluvním prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.

Zakoupení a rezervace vstupenky nebo objednání voucheru prostřednictvím webového portálu:

Prostřednictvím webového portálu lze rezervovat nebo objednat rezervaci nebo objednat vstupenky nebo vouchery v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití webového portálu je nutná předchozí registrace zákazníka prostřednictvím rozhraní webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází prodejce a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu událostí, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ.

Registrovaný zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit vstupenky na volná místa v plánu sálu z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev a k těmto vstupenkám, nebo objednat voucher, pokud to rezervační systém umožňuje. Registrovaný zákazník může postupem uvedeným na webovém portálu zakoupit vstupenku nebo Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby. Zákazník může dále prostřednictvím webového portálu rezervovat koupi dané vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na smluvním prodejním místě/pokladně. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi vstupenky nebo voucheru překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ resp. „Rezervovat“ odesílá zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané vstupenky nebo voucheru. Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný kód, který je zákazník povinen uschovat. Vstupenky rezervované on-line lze vyzvednout na základě přiděleného ověřovacího rezervačního kódu v tištěné, nebo elektronické formě na určeném smluvním prodejním místě.

Rezervace vstupenky prostřednictvím webového portálu (internetová rezervace) je službou AAI garantující zákazníkovi možnost koupě daného druhu vstupenky po sdělení rezervačního čísla, jména a příjmení, nebo e-mailu na smluvním prodejním místě, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace.V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci vstupenky nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hromadné objednávky a rezervace prostřednictvím call-centra nebo emailu:

Hromadné objednávky a rezervace vstupenek (ve větším množství než 11 kusů), resp. voucherů v tomto rozsahu, objednávky vstupenek a voucherů ze zahraničí, úpravy objednávek a rezervací spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím emailové adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin nebo na telefonním čísle +420 224 224 706. Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití webového portálu a telefonu se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je zákazník.

Písemné objednávky mají formu závazné nabídky na uzavření smlouvy o účasti na události a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných vstupenek nebo voucherů se specifikací dané akcii a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky zákazníka ze strany AAI jménem pořadatele je smlouva o účasti na události v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za vstupenky splatná do 5 dnů od uzavření příslušné smlouvy o účasti a vstupenky budou zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

 

G. Ceny a poštovní poplatky

Cena vstupenky nebo voucheru je uvedena na webovém portálu, nebo sdělena zákazníkovi před koupí vstupenky obsluhou smluvního prodejního místa. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena vstupenky a voucheru je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky kromě servisních poplatků, které můžou být účtovány při platbě online dle typu události v příslušné výši, kterou se zákazník dozví ještě před dohotovením obbjednávka a zaplacením.

Při platbě ze zahraničí je zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě pořadatele při vstupu na místo konání akce. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu u příslušné akce, případně také na smluvním prodejním místě. V případě, že zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě akce, nebude mu umožněn vstup na akci a nemá nárok na náhradu vstupného.

H. Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí vstupenek nebo dodání vstupenek jejich správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze smluvního prodejního místa nebo elektronickou poštou (email) uvedeným na webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo webového portálu není předmětem reklamace.

Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky řeší obsluha smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců AAI. Obsluha smluvního prodejního místa podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou vstupenku zrušit, je obsluha smluvního prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze smluvního prodejního místa vydanou vstupenku.

AAI jako distributor vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za akci pořádané pořadatelem, pokud není pořadatelem samotný pořadatel. Reklamace týkající se samotné akce , zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí a veškeré nároky ze smlouvy o účasti na akci je zákazník povinen uplatnit přímo vůči pořadateli akce. Pokud není pořadatelem samotný pořadatel je  pořadatel uveden zde na www v sekci popis akce / obsazení.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Na jakékoli další reklamace vycházející z porušení povinností zákazníka po úhradě vstupenek prostřednictvím webového portálu nebude brán zřetel. Případné další spory budou řešeny právní cestou dle právních předpisů ČR.  

I.  Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

U jednotlivých akcí je vyhrazené právo na změnu a krátkodobé posuny termínů konání. Aktuální termíny a změny akcí jsou uváděny na webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby AAI.

Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. AAI je oprávněn vracet vstupné uhrazené zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu pořadatele, pokud k tomuto účelu pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného AAI ze strany pořadatele udělen, mohou zákazníci uplatňovat své nároky ze smlouvy o účasti na události přímo vůči pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení akce informováni o způsobu vracení vstupenek na každém smluvním prodejním místě, na webovém portálu PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ v sekci NÁPOVĚDA, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nebude-li v pokynech pro vracení vstupného ze strany pořadatele stanoveno jinak, při vracení vstupenek zákazníkovi nebude vrácena částka označená na vstupence jako předprodejní nebo rezervační poplatek.

Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným pořadatelem akce určeno jinak, vstupné se vrací v místě smluvního prodejního místa, v němž byla vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného pokladna AAI na adrese divadlo Broadway, Na poříčí 31/988, 111 21 Praha 1, pokladna vlevo. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze smluvního prodejního místa.

 

J. Ochrana osobních údajů

AAI shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci užívání sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Zákazník v rámci užívání sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ vědomě poskytne. Osobní údaje Prodejce shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

AAI shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost AAI oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu zákazníka.

Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na webovém portálu nebo při jiném využití služeb prodejní sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ uděluje zákazník prodejci souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování sítě PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ, resp. konaných akcí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i emailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků 

Zákazník uděluje AAI souhlas k předání osobních údajů pořadateli příslušné akce a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná akce koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných akcí a marketingového zpracování.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla AAI nebo na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že AAI provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat AAI o vysvětlení nebo může požadovat, aby AAI odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení AAI.

K. Závěrečná ustanovení

Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na zákazníky, které do smluvních vztahů s pořadatelem a nebo AAI vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže zákazník od smlouvy o účasti na akci odstoupit.

Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V případě, že smlouva je uzavřená s mezinárodním prvkem dohodly se smluvní strany, že jejich práva a povinnosti se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Provozovatel informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se nebo souvisejících se Smlouvou je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz

AAI nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce akce na webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny vstupenek a voucherů v síti PRAGUECLASSICCONCERTS.CZ a to i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých vstupenkách přednost před ustanoveními těchto podmínek.

Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že pořadatel dané události je plátcem DPH. Vyžaduje-li zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení provozovnu AAI zasláním požadavku na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

 

Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2018 a AAI si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.